FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Programe de studii

A. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR (IMA)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Programul de studii „Ingineria şi Managementul Afacerilor” completează specializările furnizate de celelalte facultăţi din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în domenii inginereşti cu profil electric, electronic, calculatoare, mecanică, transporturi, chimie etc. Un accent deosebit se pune atât pe înţelegerea conceptelor specifice proiectării şi realizării afacerilor,cât şi pe dezvoltarea şi managementul lor. Absolvenții acestui program de licenţă dobândesc atât competenţe tehnice cât şi de afaceri foarte căutate pe piaţa muncii. De exemplu, elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale, utilizarea aplicaţiilor software şi a tehnologiilor informaţionale pentru rezolvarea sarcinilor specifice ingineriei şi managementului afacerilor, proiectarea şi analiza tehnico-economică şi managerială a produselor, proceselor şi a sistemelor de afaceri, iniţierea, dezvoltarea şi managementul afacerilor durabile sau inovare tehnologică şi transfer tehnologic.
Ca student la acest program vei putea participa la cursurile furnizate de program pentru a înţelege mai bine fundamentele managementului şi cele specifice ingineriei afacerilor, cu un accent semnificativ pus pe tehnologie. De asemenea, programul facilitează dezvoltarea gândirii analitice şi capacitatea de inovare, astfel încât, la absolvire să poţi găsi un loc de muncă în domeniul în care ai studiat cât mai repede sau să înfiinţezi propria firmă. Pentru a putea realiza aceste obiective, programul include mai multe discipline apreciate de studenţi, de exemplu, Modelarea și simularea proceselor de afaceri, Inovare tehnologică, Micro şi macroeconomie, Antreprenoriat tehnologic, Tehnologii, Echipamente şi instalaţii electrice şi electronice, Sisteme informatice pentru afaceri, Managementul proiectelor, Producerea, transportul şi utilizarea energiei, Marketing, Managementul calităţii, Dezvoltare durabilă sau Comerţ electronic.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Prin bursele Erasmus studenţii beneficiază educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene.
 • Planul de învăţământINGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ȘI ENERGETIC (IEDEEE)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Acest program de licenţă este în concordanţă cu misiunea didactică de a pregăti ingineri, cu solide cunoștințe privind procesele tehnologice din domeniul electronic, electric și energetic, dar și cu abilităţi de evaluare a ideilor de afaceri, elaborare planuri de afaceri sau de a conduce întreprinderi din domeniile programului, contribuind astfel, la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societății. Acest program are ca obiectiv declarat satisfacerea nevoilor manifestate pe piața muncii, având perspectiva ca absolvenţii programului sa aibă studiile recunoscute la nivel european și să poată concura cu șanse egale pe piața europeană a forței de muncă.
Ca student la acest program vei avea oportunitatea de a înţelege şi aplica în practică cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor de Arhitectura microprocesoarelor și microcontrolere, Bazele electronicii digitale, Circuite integrate analogice și sisteme de achiziții de date, Inovare, Micro şi macroeconomie, Antreprenoriat, Management sau Comerţ electronic.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Absolvenții noştri dobândesc competențe profesionale și transversale la nivel de licență în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor din Învățământ Superior (www.rncis.ro).
 • Planul de învăţământINGINERIE CHIMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE (IEICM)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Studenții de la acest program dobândesc competențe atât tehnice cât și economice. Contactul permanent cu mediul de afaceri asigură studenţilor posibilitatea unui stagiu de practică în companii prestigioase: Enel, DB Cargo România, Valrom Industrie, Gealan, Medlife, BCR sau BRD. Absolvenții noştri îşi găsesc imediat după absolvire locuri de muncă, ei neavând probleme legate de integrarea la noul loc de muncă, reușind să se adapteze ușor, indiferent de domeniul de activitate. Aproximativ 20% din absolvenții fiecărei promoții au optat pentru ocuparea unui post de inginer în domeniul industriilor de proces, în producție sau inginer proiectant în cadrul unor companii precum Lafarge, Petrom, Lindstrom, Unilever. Cei mai mulţi dintre ei au ocupat locuri de muncă în domeniul economic, în bănci, televiziune, firme de cercetare de piață, asigurări, educație sau telecomunicații. De asemenea, o parte din absolvenți au înfiinţat propriile afaceri.
Ca student la acest program vei avea posibilitatea să obţii cunoştinţe în domenii ca optimizări, managementul producţiei, managementul riscurilor industriale, analiza comparativă a proceselor tehnologice, controlul analitic al calității produselor, economia întreprinderii, comunicare managerială, managementul resurselor umane, marketing, managementul proiectelor.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Română
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Studenții noştri au posibilitatea de a desfășura o parte a studiilor (unul sau două semestre) într-o țară europeană, ca student Erasmus, beneficiind de o experienţă de studiu inedită.
 • Planul de învăţământ

B. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

BUSINESS ENGINEERING AND MANAGEMENT (BEM)
Avantajele de care pot beneficia absolvenţii.
Acest program de licenţă oferă o specializare foarte căutată de angajatori pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional. Cursurile prevăzute în acest program asigură o înţelegerea a fundamentelor managementului şi ale afacerilor, încurajând studenţii să-şi dezvolte calităţi apreciate de angajatori, de exemplu, creativitate, gândire analitică, independenţă, munca în echipă, stabilirea de obiective şi rezolvarea problemelor. Ca element distinctiv, programul oferă o plajă largă de competenţe antreprenoriale, tehnice şi de management, fiind o soluţie valoroasă pentru dezvoltarea unei cariere de succes în viitor, inclusiv prin înfiinţarea proprilor afaceri. De asemenea, ca student ai acces la diferite mobilităţi de studiu prin programele derulate de facultate şi, în plus, vei beneficia de un mediu de învăţare multicultural, global, datorită interacţiunii cu studenţii internaţionali înscrişi la acest program de studii alături de studenţii români.
Ca student la acest program vei studia şi vei putea aplica în practică cunoştinţe provenite din mai multe discipline cum ar fi Managementul operațional și al lanțului de aprovizionare, Managementul tehnologiei și inovării, Antreprenoriat, Managementul proiectelor, Modelarea şi simularea proceselor de afaceri, Iniţierea afacerilor folosind mediile electronice sau Ingineria calităţii. În plus, cine doreşte poate studia limba germană pe toată durata anilor de studiu ca disciplină facultativă.
 • Durata studiilor: 4 ani
 • Limba de predare: Engleză
 • Alte informaţii de interes pentru candidaţi. Acest program de licenţă este organizat conform prevederilor naţionale şi europene de către cea mai prestigioasă universitate tehnică din România, ceea ce facilitează recunoaşterea studiilor la nivel internaţional. Optând pentru acest program de licenţă aveţi garanţia unei educaţii de calitate şi veţi beneficia de facilităţi de învăţare şi cercetare performante, cadre didactice foarte bine pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, organizaţii studenţeşti puternice, spaţii de cazare, masă şi activităţi sportive, acces la servicii medicale şi de consiliere, conexiune internet gratuită, bibliotecă etc.
 • Planul de învăţământ

C. PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

ANTREPRENORIAT, MANAGEMENTUL ŞI INGINERIA AFACERII (AMIA)
Beneficii pentru candidați:
Programul oferă studenţilor posibilitatea de a obţinere competenţe antreprenoriale şi manageriale necesare pentru a creşte şansele de integrare pe piaţa muncii. Studenţii noştri pot opta fie pentru dezvoltarea unei afaceri proprii, fie pentru ocuparea unui loc de muncă în companii prestigioase din diverse domenii de activitate, inclusiv prin obţinerea unor funcţii de conducere în diferite organizaţii.
Alte informații de interes pentru candidați:
Considerăm că modul de predare interactiv, rezolvarea unor probleme concrete ale afacerilor, proiectarea planului de afaceri pentru afacerea proprie sau pentru obţinerea de credite, granturi etc., precum şi posibilitatea de a obţine Burse Erasmus+ sunt câteva dintre punctele forte ale programului nostru de masterat
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Metode avansate pentru coordonarea proiectelor industriale, Marketing industrial, Servicii industriale, Antreprenoriat si planul afacerii, Informatică pentru afaceri, Politici şi strategii de afaceri.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


BUSINESS ENGINEERING AND ENTREPRENEURSHIP (BEE)
Beneficii pentru candidați:
Programul de masterat asigură o specializare foarte căutată de angajatori pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional. Programul de masterat este realizat astfel încât să formeze atât competenţe cognitive cât şi competenţe profesionale practice prin obţinerea de cunoştinţe economice, tehnice și juridice. Studenţii dobândesc competențe antreprenoriale şi manageriale prin cunoaşterea mediului de afaceri intern şi internaţional în vederea înfiinţării de firme proprii sau dezvoltarea unei cariere profesionale în management. De asemenea, ei au acces la mobilităţi de studiu prin programele pe care facultatea le derulează şi vor putea să-şi îmbunătăţească comunicarea în limba engleză.
Alte informații de interes pentru candidați:
Programul nostru de master este organizat şi acreditat conform prevederilor naţionale şi europene de către cea mai prestigioasă universitate din România, ceea ce facilitează recunoaşterea studiilor la nivel internaţional. Optând pentru programul nostru de masterat aveţi garanţia unei educaţii de calitate realizată prin facilităţi de învăţare şi cercetare performante, cadre didactice foarte bine pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, organizaţii studenţeşti puternice, spaţii de cazare, masă şi activităţi sportive, acces la servicii medicale şi de consiliere, conexiune Internet gratuită, bibliotecă etc.
 • Structura planului: Programul de masterat conține discipline din domeniul afacerilor şi cel al tehnologiei informației care, împreună, vizează formarea de competenţe antreprenoriale şi manageriale. Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Marketing, Business Strategy & Business Plan Model Development, Communication & Negotiation Techniques, Business Risks Analysis & Management.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Engleză.
 • Planul de învăţământ


CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR INDUSTRIALE (CPSI)
Beneficii pentru candidați:
Programul pregăteşte specialişti în profesii noi cerute de standardele internaționale: manager pentru calitate, profesionist în calitate, auditor pentru calitate. De asemenea, asigură perfecţionarea personalului organizaţiilor pentru a lucra şi în cadrul sistemului de managementul calităţii. Orice angajat trebuie să aibă pregătire în domeniul asigurării calităţii. Toate firmele au sisteme de managementul calităţii şi sisteme integrate de management, însă există un deficit de resursă umană calificată în acest domeniu. Programul oferă atât pregătirea în asigurarea calităţii cât şi o viziune globală asupra sistemului de producţie (servicii) din firme, iar practica arată că aceşti specialişti au şanse mai mari de a promova pe posturi de conducere în firme.
Alte informații de interes pentru candidați:
Titularii disciplinelor predate sunt profesori cu mare experienţă în domeniu, dar şi specialişti ce lucrează în industrie. Absolvenții acestui program de master pot continua pregătirea prin studii de doctorat în orice domeniu.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Managementul calităţii, Ingineria serviciilor, Îmbunătăţirea produselor, Afaceri industriale, Audit, Legislaţia calităţii sau Sisteme integrate de management.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


INGINERIA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢII INDUSTRIALE (IRUOI)
Beneficii pentru candidați:
Misiunea programului nostru de masterat este formarea de abilităţi consolidate absolvenţilor în domeniul activităţilor de producţie şi de servicii. Absolvenţii noştri vor fi capabili să gestioneze, eficient şi eficace, transformările de amploare pe care le suportă capitalul uman în condiţiile afirmării tot mai pregnante a societăţii cunoaşterii şi schimbărilor din domeniul tehnologiilor informatice.
Alte informații de interes pentru candidați:
Programul de master este compatibil cu sistemul de calificări al ocupaţiilor din România. Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al acestui program de masterat contribuie direct la pregătirea cursanţilor pentru a obţine calificări de manager resurse umane (cod COR – 123205), conducător întreprindere mică - patron (girant) agricultură (131101), inspector resurse umane (cod CPR – 342304), analist resurse umane (cod COR- 342306), inspector salarii (cod COR 344903), şef birou calificări şi recalificări (cod COR – 123201), şef oficiu şomaj (cod COR – 123204), şef serviciu evaluare a resurselor de muncă (cod COR-123206), inspector forţă de muncă şi şomaj (cod COR-241203) etc.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Proiectarea structurilor socio-tehnice, Ingineria proiectelor industriale, Metode si Tehnici avansate de Management, Leadership, negocierea Contractelor de Muncă, Eficienţa economică şi evaluarea riscului.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


MANAGEMENT OF THE DIGITAL ENTERPRISE (MDE)
Beneficii pentru candidați:
Programul de masterat asigură o specializare foarte căutată de angajatori pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional, oferă o plajă largă de competenţe interdisciplinare teoretice şi abilități practice dobândite de studenţi prin studiul disciplinelor tehnice și economice, contribuind astfel la formarea de specialişti necesari pe piața muncii. Studenţii au acces la mobilităţi de studiu prin programele pe care facultatea le derulează, în felul acesta ei îşi vor dezvolta capacitatea de a lua decizii pe baza unei gândiri analitice, creative şi critice, folosind în mod eficient tehnologia informațiilor. Prin promovarea activităților de cercetare avansată şi inter-disciplinară programul contribuie la dezvoltarea potențialului uman din întreprinderi facilitând inovarea şi transferul de tehnologie avansată. De asemenea, acest program contribuie la îmbunătățirea capacității de înţelegere a cerinţelor tehnice şi complexitatea problemelor specifice digitalizării proceselor de afaceri prin identificarea de soluții ca urmare a dezvoltării capacității de a lucra în echipă şi de a colabora cu specialişti din mediul de afaceri internațional.
Alte informații de interes pentru candidați:
Programul de masterat este organizat şi acreditat conform prevederilor naţionale şi europene de către cea mai prestigioasă universitate tehnică din România (U.P.B.), ceea ce facilitează recunoaşterea studiilor la nivel internaţional. Studenţii beneficiază de un mediu de învăţare şi cercetare stimulativ şi sunt antrenaţi în activităţi de cercetare aplicativă la nivel naţional şi internaţional. Astfel, prin alegerea acestui program de masterat studenții au garanţia unei educaţii de calitate realizată prin facilităţi de învăţare şi cercetare performante, cadre didactice foarte bine pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, organizaţii studenţeşti puternice, spaţii de cazare, masă şi activităţi sportive, acces la servicii medicale şi de consiliere, conexiune Internet gratuită, bibliotecă etc. Colaborarea cu parteneri din industrie, de exemplu IBM, CISCO, HP, Microsoft, Oracle, Porsche Romania sau Huawei a oferit absolvenților noștri posibilitatea să găsească locuri de muncă relativ uşor şi bine remunerate. De asemenea, datorită faptului că sunt apreciați ei au beneficiat de promovării rapide pe diferite posturi din domeniul în care au studiat.
 • Structura planului: Pregătirea oferită de acest program de studii de masterat este corelată cu cerințele formulate de mediul de afaceri. Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Digital Marketing, Business Communication, Financial Management, Project Management.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Engleză
 • Planul de învăţământ


MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR EDUCAŢIONALE (MOE)
Beneficii pentru candidați:
Programul îşi propune pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot funcţiona atât în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative. Se oferă certificare pentru personal de conducere, îndrumare, control, evaluare din unităţile de învăţământ şi ONG-uri; inspectori şcolari; manageri de proiecte; coordonatori ai programelor de formare; cercetători etc.
Alte informații de interes pentru candidați:
Prin programul de master se dezvoltă competenţe care au rolul de a analiza și soluționa problemele specifice managerilor în domeniul educației, pentru fundamentarea unor soluţii eficiente din punct de vedere managerial, identificarea, descrierea şi analiza caracteristicilor, principiilor şi a funcţiilor activităţii manageriale în domeniul organizațiilor educaționale sau de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul managementului organizațiilor educaționale în promovarea calității și performanței serviciilor educaționale.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Managementul calităţii în educaţie, Managementul organizațiilor educaționale, Managementul proiectelor în educație, Proiectarea şi implementarea programelor de formare, Managementul carierei şi dezvoltarea profesională.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


INGINERIE ECONOMICĂ ÎN ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (IEAI)
Beneficii pentru candidați:
Programul nostru de master se adresează tuturor absolvenților de licență, atât celor de studii inginerești cât și celor de studii economice sau juridice, fiind un master complementar, este gândit atât pentru tinerii absolvenți cât și pentru specialiștii din diferite domenii de activitate care doresc să ocupe funcții manageriale. Programul beneficiază de expertiza Universității POLITEHNICA București, cu o bogată istorie în domeniul ingineriei economice, programul oferind astfel un spectru larg de posibilități pentru dezvoltarea personală și angajarea în diferite medii de lucru. Din experiența anilor trecuți, toți absolvenții noștri și-au găsit locuri de muncă unde au fost apreciați și li s-a oferit posibilitatea promovării rapide. Disciplinele din planul de învățământ au fost selectate cu mult discernământ astfel încât să le ofere absolvenților posibilitatea de a-și extinde competențele în vederea identificării unor locuri muncă bine remunerate, atât în România cât și în spațiul Uniunii Europene. În plus, absolvenții noștri dobândesc competențe antreprenoriale printr-o înțelegere avansată a mediului de afaceri prin obținerea unor noi cunoștințe economice, manageriale, tehnice și juridice.
Alte informații de interes pentru candidați:
Studenţii noştri dobândesc cunoștințe solide interdisciplinare, se dezvoltă personal şi astfel îşi sporesc șansele de a fi recrutați rapid ca specialiști și de a ocupa poziții manageriale de top.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Economie Europeană, Logistică, Comunicare managerială, Evaluarea riscurilor, Multimedia.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


MARKETING INDUSTRIAL (MKI)
Beneficii pentru candidați:
Planul de învăţământ al programului nostru de masterat a fost conceput astfel încât disciplinele studiate să se înlănţuie într-o ordine firească. De asemenea, acesta este realizat astfel încât să formeze atât competenţe cognitive cât şi competenţe profesionale practice. În acest fel, studenţii noştri îşi vor dezvolta capacitatea de a învăţa activ, de a înţelege soluţiile tehnologice, de a adopta decizii pe baza unei gândiri logice, creative şi critice, de a înţelege cerinţe tehnice şi de a propune soluţii, capacitatea de a lucra în echipă şi capacitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii. Absolvenţii acestui program de masterat vor dobândi, din punct de vedere profesional competenţe generale cum ar fi capacitatea de a aborda practic aspectele de inginerie, marketing şi management în activităţile industriale; capacitatea de a se integra rapid în activităţi economice prin utilizarea eficientă a cunoștințelor dobândite în programul de licenţă şi a celor complementare economice, manageriale şi juridice; capacitatea de a discerne asupra şi de a rezolva problemele curente de conducere ale unei afaceri; abilitatea de a utiliza vocabularul ştiinţific specific domeniului; capacitatea de a lucra în echipă; capacitatea de a sintetiza critic informaţiile generale şi specifice, abordarea pragmatică şi eficientă a activităţilor industriale în context european, prin cunoştinţele privind instituţiile şi economia UE, politici comerciale şi logistica afacerilor internaţionale; abilităţi în stabilirea factorilor ce influenţează evoluţia unui proces şi modelarea matematică a acestuia în vederea analizei, formulării deciziilor şi a previziunilor; proiectarea şi/sau analiza diferitelor sisteme care caracterizează latura umană a activităţilor industriale; cunoaşterea şi identificarea celor mai eficiente instrumente şi tehnici promoţionale; cunoaşterea şi utilizarea coloranţilor naturali şi sintetici, “prietenoşi” pentru mediu, alternativa ecologică la coloranţii sintetici; proiectarea strategiilor elementelor mixului de marketing adecvate etapei ciclului de viaţă al produsului şi mediului extern; identificarea şi evaluarea gradului de implementare a aplicaţiilor multimedia şi integrarea acestora in cadrul proiectelor complexe; cunoaşterea metodelor de evaluare rapidă a riscurilor industriale şi de transport.
Alte informații de interes pentru candidați:
Evoluţia actuală a domeniului vizat este una ascendentă, fapt susţinut de cererile tot mai numeroase pentru absolvenţi având cunoştinţe aprofundate în domeniul marketingului industrial.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Statistică pentru ingineri, Economie industrială europeană, Cercetări de marketing, Dezvoltarea resurselor umane, Marketingul serviciilor industriale, Multimedia pentru activităţi industriale, Riscurile afacerilor industriale etc.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ


POLITICI ECONOMICE EUROPENE (PEE)
Beneficii pentru candidați:
Studenții noștri provin din medii şi industrii diferite şi sunt atent selectați Colaborarea cu colegii cu aceleaşi preocupări ştiinţifice pentru a genera noi idei și a schimba informații adaugă o valoare incomensurabilă experienței dumneavoastră de studiu și oferă un impuls dezvoltării reţelei dumneavoastră de colaboratori. Facultatea noastră are legături strânse cu principalii jucători globali din diferite industrii. Aceste legături vă ajută să creați noi conexiuni care să vă susțină dezvoltarea profesională. 7 serii au finalizat programul de master Politici Economice Europene, iar peste 70% dintre absolvenții noştri ocupă funcţii de conducere în companii importante din diverse industrii sau în administraţii locale, naţionale sau europene. Absolvenţii noştri sunt cunoscuţi pentru autenticitatea şi valoarea ideilor şi soluţiilor aduse în mediile profesionale în care lucrează. Comunitatea alumni a programului de master Politici Economice Europene este extrem de activă, împărtăşind propriile experienţe profesionale cu noile serii de studenţi ale acestui program de master.
Alte informații de interes pentru candidați:
Cei mai mulţi dintre absolvenţii noştri au declarat că au beneficiat de o dublare a salariului în primii trei ani de la terminarea studiilor de masterat. Probabilitatea mare de a beneficia de o creştere salarială este unul dintre motivele cel mai des invocate pentru înscrierea la un program de masterat și, chiar dacă acesta nu este principalul dumneavoastră motiv, el este de natură să ofere un stimulent suplimentar. Este demonstrat statistic că absolvirea unui program de masterat va îmbunătăți perspectivele financiare ale absolvenților, în comparație cu cei care dețin doar o diplomă de licență.
 • Structura planului: Dintre disciplinele aferente planului de învăţământ pot fi menţionate următoarele: Economie managerială, Politici de ocupare în Uniunea Europeană, Macroeconomie şi economie globală, Tehnici cantitative în procesul fundamentării deciziilor, Contabilitatea firmei pe baza standardelor internaţionale de contabilitate, Investiţii în condiţii de risc şi incertitudine, Responsabilitate socială corporativă, Teoria economică a Uniunii Europene, Bănci şi pieţe financiare europene, Managementul proiectelor europene, Politici de dezvoltare durabilă, Piaţa unică europeană şi politici antitrust, Strategiile financiare ale firmei.
 • Durata studiilor: 2 ani
 • Limba de predare: Română
 • Planul de învăţământ